jump to navigation

નિશ્ચય નોતરશો વિનાશ July 30, 2009

Posted by girishdesai in : કવિતા,વિચાર , add a comment

નિશ્ચય નોતરશો વિનાશ

નાપાસ થઇ જો કરશો તમે

સ્વસ્થ થઇ ફરી નવો પ્રયાસ

તો નિશ્ચય માનજો મન મહીં

કે થશે જરુર તમારો વિકાસ

પણ જો

રહેશો રોતા નાસીપાસ થઇ

તો નિશ્ચય નોતરશો વિનાશ

શૂન્યમદઃ શૂન્યમ્ ઇદં July 21, 2009

Posted by girishdesai in : કવિતા,વિચાર , add a comment

આખા વિશ્વને સમાવી લેતું શૂન્ય જ
પૂર્ણ કહેવાય ને? તો મારી દ્રષ્ટિએ તો
ઇશાવાસ્યના શાંતિ મંત્રમાં બસ એક
શબ્દનો ફરક કરીએ તો તેનો સાચો
અર્થ સમજાય.

શૂન્યમદઃ શૂન્યમ્ ઇદં શૂન્યાત શૂન્યં ઉદચ્યતે

શૂન્યસ્ય શૂન્યં આદાય શૂન્યમેવાવશિષ્યતે

“The Wooden Bowl” July 11, 2009

Posted by girishdesai in : ચિંતન લેખ , add a comment

Author unknown

The Wooden Bowl

I guarantee you will remember the
tale of the Wooden Bowl tomorrow,
a week from now, a month from now,
a year from now.

A frail old man went to live with his son,
daughter-in-law, and four-year – old grandson.
The old man’s hands trembled,
his eyesight was blurred,
and his step faltered

The family ate together at the table.
But the elderly grandfather’s shaky hands
and failing sight made eating difficult.
Peas rolled off his spoon onto the floor.
When he grasped the glass,
milk spilled on the tablecloth.

The son and daughter-in-law
became irritated with the mess.
‘We must do something about father,’ said the son.
‘I’ve had enough of his spilled milk, noisy eating,
and food on the floor.’

So the husband and wife set a small table in the corner.
There, Grandfather ate alone while the
rest of the family enjoyed dinner.
Since Grandfather had broken a dish or two,
his food was served in a wooden bowl.

When the family glanced in Grandfather’s direction,
sometimes he had a tear in his eye as he sat alone.
Still, the only words the couple had for him were sharp
admonitions when he dropped a fork or spilled food.

The four-year-old watched it all in silence.

One evening before supper, the father noticed
his son playing with wood scraps on the floor.
He asked the child sweetly, ‘What are you making?’
Just as sweetly, the boy responded,
‘Oh, I am making a little bowl for you and
Mama to eat your food in when I grow up.
‘The four-year-old smiled and went back to work.

The words so struck the parents so that they were speechless.
Then tears started to stream down their cheeks.
Though no word was spoken, both knew what must be done.

That evening the husband took Grandfather’s hand
and gently led him back to the family table.
For the remainder of his days he ate every meal with the family.
And for some reason, neither husband nor wife seemed
to care any longer when a fork was dropped,
milk spilled, or the tablecloth soiled.

On a positive note, I’ve learned that,
no matter what happens, how bad it seems today,
life does go on, and it will be better tomorrow.

I’ve learned that you can tell a lot about a
person by the way he/she handles four things:
a rainy day,
the elderly,
lost luggage, and
tangled Christmas tree lights.

I’ve learned that,
regardless of your relationship with your parents,
you’ll miss them when they’re gone from your life.

I’ve learned that making a ‘living’
is not the same thing as making a ‘life..’

I’ve learned that life sometimes gives you a second chance.

I’ve learned that you shouldn’t go through
life with a catcher’s mitt on both hands.
You need to be able to throw something back sometimes.

I’ve learned that if you pursue happiness,
it will elude you
But, if you focus on your family,
your friends, the needs of others,
your work and doing the very best you can,
happiness will find you

I’ve learned that whenever
I decide something with an open heart,
I usually make the right decision.

I’ve learned that even
when I have pains,
I don’t have to be one.

I’ve learned that every day,
you should reach out and touch someone.

People love that human touch – holding hands,
a warm hug, or just a friendly pat on the back.

I’ve learned that I still have a lot to learn

I’ve learned that you should pass this
on to everyone you care about, I just did.

FRIENDSHIP CANDLE

NOTICE AT THE END,
THE DATE THE CANDLE WAS STARTED.
GONNA GIVE YOU GOOSE BUMPS.

I am not going to be the one who lets it die,
I found it believable –
angels have walked beside me all my life –
and they still do

*********************

This is to all of you who
mean something to me,
I pray for your happiness.
The Candle of Love,
Hope & Friendship

Someone who loves you has helped
keep it alive by sending it to you.

Don’t let The Candle of Love,
Hope and Friendship die

Pass It On To All Of Your Friends
and Everyone You Love!
May God richly bless you!

This candle was lit on the
15th of September, 1998

“કલ્કિ અવતાર” July 7, 2009

Posted by girishdesai in : કવિતા,વિચાર , add a comment

કલ્કિ અવતાર
કયાંક તેં યોજન ભૂમિ સળગાવી,
તો કયાંક વરસાવ્યો મેહ ચોધાર.
કયાંક વા વંટોળે તેં વિંઝયો વાયુ
તો કયાંક કર્યો ધરણીમાં સંચાર.

અગ્નિ,વાયુ,પૃથ્વિ ને પાણી કેરી,
તેં ધરી હસ્ત આ તાતી તલવાર.
આકાશ અશ્વે આરુઢ થઇ આવ્યો,
લઇ કલિયુગનો કકિલ અવતાર.

“કલ્કિ અવતાર”

Posted by girishdesai in : કવિતા,વિચાર , add a comment

કલ્કિ અવતાર

કયાંક તેં યોજન ભૂમિ સળગાવી,

તો કયાંક વરસાવ્યો મેહ ચોધાર.

કયાંક વા વંટોળે તેં વિંઝયો વાયુ

તો કયાંક કર્યો ધરણીમાં સંચાર.

અગ્નિ,વાયુ,પૃથ્વિ ને પાણી કેરી,

તેં ધરી હસ્ત આ તાતી તલવાર.

આકાશ અશ્વે આરુઢ થઇ આવ્યો,

લઇ કલિયુગનો કકિલ અવતાર. – –

“હરિ બસે સકલ સંસારે “ July 2, 2009

Posted by girishdesai in : કવિતા , 2 comments

“હરિ બસે સકલ સંસારે ”

હરિ બસે સકલ સંસારે

હરિ બસે સકલ સંસારે

જલ થલમે આકાશ પવનમે

ઊંચ નીચ ધનવાન નિધનમે

હરિ બસે સકલ સંસારે…..

જો હરિ હૈ મહા જ્ઞાનીમે

વહી હરિ હૈ અબુધ પ્રાનીમે

જાગે સોએ ફીરે તું જગમે

હરિ કૃપા બીન સબ કૈસે હોએ

હરિ બસે સકલ સંસારે…..

હરિ કૃપાસે જીએ તું જગમે

જાને ના જાના કીસ પલમે

કાહે ગુમાન કરે તોરે મનમે

રખ મન અપના હરિ ભજનમે

હરિ બસે સકલ સંસારે…..

Type in

Following is a quick typing help. View Detailed Help

Typing help

Following preferences are available to help you type. Refer to "Typing Help" for more information.

Settings reset
All settings are saved automatically.